Bestel online of bezoek onze showroom. Actuele voorraadstatus op de website & gegarandeerde levering. Grote pakketten leveren wij met onze eigen bezorgdienst. Kom ook eens een bezoek brengen aan onze showroom!

 

Sluiten

Bestel online of bezoek onze showroom. Actuele voorraadstatus op de website & gegarandeerde levering. Grote pakketten leveren wij met onze eigen bezorgdienst. Kom ook eens een bezoek brengen aan onze showroom!

 

Sluiten

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Partytent-Online

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Registratie

Artikel   7 - Herroepingsrecht

Artikel   8 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   9 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   10 - De prijs

Artikel 11 - Conformiteit en garantie

Artikel 12 - Levering en uitvoering

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Overmacht

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voorwaarden:de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Partytent-Online is onderdeel van Xales B.V.
Vestigingsadres: De Amert 152, 5462 GH Veghel

Bezoekadres: De Amert 152, 5462 GH Veghel

Telefoonnummer: 0413-764002

Bereikbaarheid: 5 dagen per week telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00u

E-mailadres: info@partytent-online.nl

KvK-nummer: 17204860

Btw-identificatienummer: NL820175031B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
 • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

 Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van Website kan de klant zich registreren via de account aanmeldingsmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een veilig, sterk wachtwoord.
 3. De klant dient de gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Ondernemer is niet aansprakelijk voor misbruik van inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de klant valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op de consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
 4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels te mailen aan info@partytent-online.nl en het modelformulier in te vullen. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De kosten voor het retoursturen zijn voor rekening van de consument. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

 

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten en risico van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen minus de betaalde verzendkosten. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de standaard leveringsmethode hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (maatwerk en andere mutaties);
 2. speciaal voor de klant zijn besteld (maat, kleur en extra opties);
 3. een persoonlijk karakter hebben;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die zich niet meer in de origele verpakking bevinden;
 7. worden geretourneerd waarvan de originele verpakking is beschadigd;
 8. niet meer compleet zijn;
 9. tijdens de zichtperiode (deels) beschadigd zijn;
 10. (gedeeltelijk) in gebruik zijn genomen

 

Artikel 10 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of bijzondere omstandigheden die zulk een prijsverhoging kunnen verantwoorden.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantieregeling geldt enkel voor consumenten, zakelijke klanten worden uitgesloten. De ondernemer is in geen geval aansprakelijk voor zichtbare gebreken die niet gemeld werden binnen een termijn van 24 uur na levering van de verkochte producten.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De kosten van terugzending komen geheel voor rekening van de klant.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De consument dient zorgvuldig met de artikelen om te gaan en dient daartoe alle instructies en aanwijzigingen tijdig en nauwkeurig op te volgen die door de ondernemer worden gegeven. (opbouw)instructies en aanvullende informatie kunnen worden gepubliceerd op de Website, maar ook worden meegeleverd bij de levering van de producten.
 6. De consument dient de producten goed te beschermen tegen weersomstandigheden, vochtinwerking, hitte en andere ongewenste invloeden van buitenaf. Het is het raadzaam om het product voordat het hard kan gaan waaien, regenen, sneeuwen of stormen naar binnen te halen.
 7. De ondernemer kan niet worden aangesproken op klachten of beschadigingen die veroorzaakt zijn door onzorgvuldig gebruik of het niet in acht nemen van aanwijzingen of instructies. Dergelijke klachten of beschadigingen leveren geen gebrek op de ondernemer schiet daardoor niet te kort in de nakoming van haar verplichtingen.
 8. De ondernemer is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onzorgvuldig gebruik en/of niet het niet in acht nemen van aanwijzigingen of instructies.
 9. Paviljoens en parasols dienen binnen 10 dagen opgesteld en gecontroleerd te worden door de consument. Na deze dagen vervalt de garantie vanwege teveel weersinvloeden van buitenaf.

Grizzly Outdoor partytenten: op het frame en dak zit 2 jaar garantie bij normaal gebruik. Onder normaal gebruik verstaat de ondernemer het opstellen voor een feest en de volgende dag weer afbreken. De garantie geldt niet bij het permanent opstellen en ook niet bij professioneel gebruik.

Easy Up vouwtenten: 2 jaar garantie op het frame bij normaal gebruik. Onder normaal gebruik verstaat de ondernemer het opstellen voor een feest en de volgende dag weer afbreken. De garantie geldt niet bij het permanent opstellen en ook niet bij professioneel gebruik.

 1. De garantie geldt niet indien:
 1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 3. Het outlet-, showroom- en uitverkoop producten betreffen. Deze producten mogen ook niet geruild worden.
 1. Iedere garantie houdt uitsluitend in dat de ondernemer gedurende een bepaalde periode garandeert dat het product geen gebreken vertoont die het gevol zijn van ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden dat het verkochte niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor de consument het product gebruikt, leveren geen tekortkoming van de ondernemer onder deze garantiebepaling op.
 2. De garantie is niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt voorkomen dat de garantie kan worden overgedragen.
 3. Een door de ondernemer gehonereerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van de ondernemer in voor eventueel door de consument of door derden geleden schade.
 4. In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor de vervangende of herstelde producten verstrekt.

 

 Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn zoals die op de Website wordt vermeld. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden (??). De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Wijzigingen in de samenstelling van de bestelling kunnen leiden tot wijzigingen in de levertijd. Indien de klant de bestelling wenst te wijzigen accepteert hij op voorhand de wijziging in de levertijd.

 

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan in de bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden. Klant dient de volledige prijs voorafgaand aan de levering te betalen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In het geval Klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en partijen zijn overeengekomen dat betaling geschietdt na aflevering c.q. na toezending van een factuur, geldt dat de betaling binnen 8 dagen na factuurdatum zonder opschroting of verrekening per bank dient te geschieden.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klant dient de producten bij aflevering te (laten) inspecteren. Zichtbare of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen direct bij controle, maar uiterlijk binnen 24 uur na aflevering schriftelijk gemotiveerd en onderbouwd aan ondernemer kenbaar gemaakt te worden. Indien Klant geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de producten tijdig te (laten) inspecteren geldt dat tussen partijens als vaststaand moet worden aangenomen dat de producten zijn afgeleverd zonder zichtbare- of andersszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken aan de Overeenkomst beantwoorden.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 5. De kosten van verzending naar de ondernemer komen geheel voor de klant. De ondernemer neemt geen ongefrankeerde retouren in ontvangst.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan, dan wel een vervangende vergoeding daarvoor aan klant voldoen tot een maximium van het aankoopbedrag minus de kosten van verzending van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak.
 7. Indien een klacht ongegrond is dan komen de onderzoekskosten die zijn ontstaan bij ondernemer integraal voor rekening van de klant

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
 1. Daden of nalatigheden van de klant, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door hem of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 2. Nalatigheden van de klant in het onderhoud van de geleverde producten;
 3. Normale slijtage aan de geleverde producten ten gevolge van dagelijks gebruik.
 1. De ondernemer is tevens niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, tenzij er van opzet sprake is. De totale financiële aansprakelijkheid van de ondernemer kan nooit meer bedragen dan de prijs die betaald werd onder de overeenkomst met de klant.

 

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.
 1. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar de ondernemer is gevestigd.

 

Artikel 17 - Overmacht

 1. In de ondernemer door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, heeft zowel de ondernemer als de klant het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wilsonafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheiddswege te verkrijgen vergunning. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.
 3. Indien de ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeenkomen, behoudt de ondernemer de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde producten, de door haar gedane aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, beeld- en woordmerken, handelsnamen etc.
 2. Het is uitdrukkelijk verboden om producten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 

 

 

MODELFORMULIER VOOR ONTBINDING/HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden/herroepen)

 

 

— Aan
Partytent-Online
De Amert 152

5462 GH Veghel

info@partytent-online.nl

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                            — Bestelnummer :

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

— Naam/Namen consument(en)

 

— Adres consument(en) :

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.